ขายขี้ไก่ด่วน

By ดนัย มีขี้ไก่แกลบ47~50วัน กระสอบละ16บาทอีสานก็ส […]