ระบบการให้อาหารสุกร(Feeding System)

1) การให้อาหารแห้ง-ให้อาหารเปียก (Dry&wet Feeding)

อาหารแห้ง นิยมให้มากกว่าอาหารเปียก เพราะเก็บไว้ได้นานและสุกรกินได้มาก

อาหารเปียก

 • ข้อเสีย คือชื้นและเสียได้ง่าย เก็บไว้ได้ไม่นาน
 • ข้อดีคือ ทำให้สัตว์ย่อยได้ดีขึ้น ลดการฟ่ามของอาหาร ใช้กันมากในผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย

2) การให้อาหารใส่ในราง หรือพื้น (Floor & Trough Feeding )

2.1การให้ในรางอาหาร นิยมกันมากกว่าการให้ที่พื้น

 • ข้อเสีย คือต้องให้เพียงพอกับความต้องการของสุกรถ้าให้น้อยสุกรจะแย่งกันกินอาหาร
 • ข้อดีคือ ไม่สูญเสียอาหารเกินที่จำเป็น

2.2 การให้ที่พื้น

 • ข้อดี สุกรกินได้อย่างทั่วถึง สุกรไม่แย่งกันกินอาหาร
 • ข้อเสีย พื้นต้องเป็นพื้นทึบ ทำให้อาหารกระจัดกระจาย อาหารปนเปื้อนกับปัสสาวะและอุจจาระของสัตว์

3) การให้อาหารแบบกินเต็มที่หรือแบบจำกัด (Restricked & Full Feeding)(Ad Libitum)

 • ให้ตามช่วงระยะเวลาตามความต้องการของผู้เลี้ยงว่าจะจำกัดการให้เป็นเท่าใด ทำให้สุกรโตอย่างเต็มที่ โตได้เร็ว
 • ให้ตามความต้องการของสุกร ทำให้อัตราการไหลผ่านของอาหารเร็วขึ้น ย่อยได้ไม่ดี และการย่อยไม่สมบูรณ์
 • ควรจำกัดอาหาร 10-20% สุกรจะกินอาหารได้ 80-90% สุกรมีความสามารถในการย่อยได้ดีที่สุด,FCR ต่ำ และมีประสิทธิภาพในการใช้อาหารได้ดีที่สุด
 • จะเริ่มจำกัดอาหารเพื่อให้สุกรสะสมไขมันน้อย สำหรับสุกรขุน
 • ถ้าเป็นสุกรให้ลูกจะให้กินเต็มที่ เพราะแม่สุกรจะสูญเสียน้ำหนักตัวจากการคลอด
 • สุกรที่เป็นพ่อพันธ์และแม่พันธุ์ จะจำกัดอาหาร

4) การให้อาหารแบบกลุ่มหรือแยกเดี่ยว(Group & Individual Feeding )

 • สุกรแม่พันธุ์ให้เดี่ยว
 • แม่พันธุ์ตั้งแต่ลูกหย่านมจนถึงผสมใหม่ ให้แบบเป็นกลุ่ม
 • การให้แบบเป็นกลุ่ม นิยมให้กับสุกรเล็ก,สุกรขุน สุกรที่นำมาเลี้ยง ควรมีขนาดใกล้เคียงกัน จะกี่ตัวก็ได้แล้วแต่ขนาดของคอก
 • การให้แบบแยกเดี่ยว เมื่อต้องการทดสอบสมรรถภาพของสุกร,ศึกษาข้อมูลสุกรในการคัดเลือกสุกร,งานวิจัยต่าง ๆ
<<หน้าที่แล้ว <<หน้าสารบัญ::สุกร>> หน้าถัดไป>>
© 2004 ThaiFeed.Net All rights reserved. Contact us Email - [email protected]